EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660 (“SBB” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 10 oktober 2019 till innehavare av nedan listade utestående obligationer (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 10 oktober 2019 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (sbbnorden.se/en/investor-relations-main/reports/).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 14 oktober 2019 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 1 232m i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp per ISIN anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) inte har uppfyllts men att Bolaget, i enlighet med Bolagets rätt enligt Tender Information Document att från tid till annan ändra eller avstå från angivna villkor i Återköpserbjudandet, kommer att avstå sådant finansieringsvillkor. Följaktligen kommer samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet att godkännas för köp av Bolaget.

Till följd av att New Financing Conditions inte har uppfyllts kommer Bolaget inte att ge ut de Nya Obligationerna (såsom definierats i Återköpserbjudandet).  

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Accepterat återköpsbelopp / Återstående utestående belopp / Minimum nominellt belopp / Pris

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0010414581 / SEK 750m / SEK 542m / SEK 41m / SEK 1m / 103.806%

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0010985713 / SEK 474m / SEK 302m / SEK 52m / SEK 2m / 104.453%

2018/2022 Sr Unsec FRN / SE0011725514 / SEK 1,000m / SEK 388m / SEK 32m / SEK 2m / 105.867%

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 18 oktober 2019. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel via Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) (”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

KONTAKTUPPGIFTER

Dealer Managers

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Email: [email protected]

Nordea Bank Abp, Email: [email protected]

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Email: [email protected]

Swedbank AB (publ), Email: [email protected]

Bolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, VD och grundare, Email: [email protected] 

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Ilija Batljans försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019 kl. 18:50 CET