EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660 (“SBB” eller “Bolaget”) har tidigare offentliggjort, den 11 November 2019, att Bolaget utövar sin rätt att lösa in samtliga utestående hybridobligationer (”Hybridobligationerna” var och en, en ”Hybridobligation”) såsom listas nedan (”Inlösen”). Bolaget offentliggör idag att Inlösen kommer ske den 19 december 2019, istället för den 16 december 2019.

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till och med den 19 december 2019, kommer att betalas ut till varje person som är registrerad som ägare av Hybridobligationerna i det skuldregister som hålls av Euroclear Sweden vid utgången av affärsdagen den 16 december 2019. I samband med inlösen avnoteras Hybridobligationerna från Nasdaq Stockholm.

För information om Inlösen, vänligen kontakta:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, VD och grundare, [email protected]

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 13:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.