Den 11 september 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets B-, D- och preferensaktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista på sedvanliga villkor.[1] Den 16 september 2019 offentliggjorde SBB bland annat att det, efter en utvärdering av Bolagets preferensaktie, fastställts att Bolagets preferensaktie inte uppnår tillämpliga spridningskrav och att Bolagets preferensaktier därmed inte kommer att noteras på Nasdaq Stockholm utan kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Prospektet som upprättats i samband med upptagandet till handel av Bolagets B- och D-aktier godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 18 september 2019 och finns nu tillgängligt på SSB:s hemsida (https://sbbnorden.se/en/prospekt/prospekt).

Första dag för handel för Bolagets B- och D-aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista (Large Cap-segmentet) är den 20 september 2019. Sista dag för handel för Bolagets B- och D-aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 19 september 2019. Kortnamnen för Bolagets B- och D-aktier (SBB B och SBB D) kommer att vara oförändrade. Även ISIN-koderna för Bolagets B- och D-aktier (SE0009554454 och SE0011844091) kommer att vara oförändrade. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.


[1] Godkännandet är bland annat villkorat av att spridningskraven avseende aktierna uppfylls.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 17:30 CET.