Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 mars 2018 slutligt resultat i det skriftliga förfarandet, det så kallade ”Written Procedure”, avseende beslut om vissa ändringar av villkor i Bolagets hybridobligationer om upp till SEK 1 000 000 000 med ISIN SE0010414599 och symbol SAMN 001 (”Obligationen”). En erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkände förslagen som presenterats i kallelsen till det skriftliga förfarandet och villkorsändringarna genomförs den 23 mars 2018.

Med anledning av detta har SBB upprättat ett tilläggsprospekt, som ska läsas tillsammans med prospektet för Obligationen, godkänt den 23 oktober 2017.

Tilläggsprospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 15.45 CET.