EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660 (“SBB” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av det frivilliga återköpserbjudandet daterat 16 oktober 2019 till innehavare av nedan listade utestående obligationer (”Hybridobligationerna” var och en, en ”Hybridobligation”) att sälja sina Hybridobligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 16 oktober 2019 och såsom uppdaterat 21 oktober 2019 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (sbbnorden.se/en/investor-relations-main/reports/).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 21 oktober 2019 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 1 465m i Hybridobligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp per ISIN anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om SEK 1 500m i nya efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid och rörlig ränta och med en första möjlig inlösendag efter 5,25 år kommer att emitteras med likviddag 28 oktober 2019 (de ”Nya Hybridobligationerna”). Den initiala räntenivån för de Nya Hybridobligationerna är 3 månaders STIBOR plus en marginal om 3,50%.

Bolaget köper tillbaka varje Hybridobligation till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Hybridobligationerna (i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna):

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Återköpt belopp / Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 571m / SEK 129m / SEK 1m / 113,40%

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 894m / SEK 306m / SEK 2m / 112,80%

Som tillkännagivits av S&P Global Ratings den 22 oktober 2019, tilldelas de Nya Hybridobligationerna ”intermediate equity content”. Till följd av Återköpserbjudandet har S&P Global Ratings reviderat ”equity content” till ”minimal” från ”intermediate” för Hybridobligationerna.

Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 28 oktober 2019. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel via Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Markets a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) (”Joint Bookrunners” och ”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

KONTAKTUPPGIFTER

Joint Bookrunners and Dealer Managers

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Email: [email protected]

DNB Markets a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch, Email: [email protected] 

Nordea Bank Abp, Email: [email protected] 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Email: [email protected] 

Swedbank AB (publ), Email: [email protected] 

Bolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, VD och grundare, Email: [email protected]

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, Email: [email protected] 

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Ilija Batljans försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 14:35 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.