Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”), ett ledande fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter och hyresrätter med officiella kreditbetyg från S&P och Fitch har anlitat Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea för att utreda förutsättningarna för en hybridobligation i euro. Bolaget kommer med start den 9:e april att träffa europeiska investerare. En kapitalmarknadstransaktion om EUR 300m kan följa givet rådande marknadsförutsättningar. Hybridobligationen kommer att ha en löptid till första återköpstillfället om drygt fem år.

Emissionslikviden från den tilltänkta hybridobligationen kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål men företrädelsevis till att betala av på befintlig säkerställd skuld.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 10:14 CET.