Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer i samband med investerarpresentationer där man presenterar Brookfield-affären (SBB annonserade den 30 november 2022 att man säljer en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning – Educo till Brookfield) att presentera koncernens intjäningsförmåga proforma för 2023. Koncernens intjäningsförmåga proforma avser SBB:s löpande intjäning till stamaktieägare av serie A och B, och uppgår proforma 2023 till 2,40 kronor per stamaktie A och B inkluderat inflationseffekten för 2023. Innan inflationen uppgår koncernens intjäningsförmåga proforma till 2,19 kronor per stamaktie A och B att jämföra med 2,33 kronor publicerat i rapporten för tredje kvartalet 2022 före effekten från försäljningen av Educo-aktierna och antagna inflationsjusteringar.

Den fullständiga proformaberäkningen som kommer att presenteras bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 08:44 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]