Inför Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) (”SBB”) kapitalmarknadsdag presenteras uppdaterade finansiella mål. Bolagets nya tillväxtmål är att förvaltningsresultatet per stamaktie A och B över en femårsperiod ska växa med i snitt minst 15 procent per år. Vidare ska fastighetsbeståndet uppgå till 125 mdkr år 2025. Bolagets styrelse har också för avsikt att möjliggöra inlösen av återstående preferensaktier under hösten i syfte att renodla aktiestrukturen, vilket innebär att SBB på sikt kommer att ha tre stamaktieslag: A, B och D.

SBBs finansiella mål:

  • Generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år (Tidigare mål: Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år)
  • Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 500 till 700 mkr per år (Tidigare mål: Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genomsnitt 250 till 400 mkr per år)
  • Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital (förtydligad med definition)
  • Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (oförändrad)
  • Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (oförändrad)
  • Uppnå en BBB+ rating senast under första halvåret 2021, och A- på lång sikt (oförändrad)

SBBs operationella mål:

  • Ett fastighetsbestånd om 125 mdkr till år 2025, med bibehållen BBB+ rating (Tidigare mål: 55 mdkr till år 2021, med bibehållen BBB+ rating)
  • 100 procent klimatneutrala 2030 (oförändrad)
  • Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrad)

SBBs utdelningspolicy:

  • Generera en stabilt ökande årlig utdelning per stamaktie A och B (oförändrad)

Ilija Batljan, grundare och VD för SBB sammanfattar de nya målen inför morgondagens kapitalmarknadsdag:

SBB levererar alltid, och redan i december 2019 passerade vi målet om ett fastighetsbestånd om 55 mdkr till år 2021. Vi ser fortsatta möjligheter att växa beståndet och har satt det nya målet till 125 mdkr år 2025. Målet baseras på vår position som Nordens ledande bolag inom social infrastruktur. Styrelsen har också beslutat att frångå sitt tidigare sätt att målsätta tillväxt genom substansvärde, och istället fokusera på vad som är relevant när man som SBB förvaltar trygga kassaflödesfastigheter. Vårt nya mål är att generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år.

SBB har en unik värdeskapande modell som utöver trygga kassaflöden från fastighetsförvaltningen även ger återkommande intäktsströmmar via fastighetsutveckling, renoveringar och transaktioner. Inom fastighetsutvecklingen skiftar vi fokus till att utifrån kommunernas behov använda vår stora byggrättsportfölj för att bygga nya bostäder, både i egen bok genom den nya organisationen efter integrationen av Hemfosa, men framförallt genom joint ventures med parter som tar byggrisken. Inom renoveringar fortsätter vi att leverera på målet om 600 lägenheter per år. Bland våra lägenheter finns utrymme för renoveringar i över 75 procent av beståndet, som tillsammans med behovet av att renovera samhällsfastigheter skapar potential för en stark återkommande intjäning.

Utöver fastighetsutveckling och renoveringar fortsätter vi att leverera inom transaktioner. Vi har under svåra marknadsförhållanden bevisat att våra tillgångar är bland de mest likvida i hela Norden. Sedan förvärvet av Hemfosa har vi avyttrat fastigheter för 10,9 mdkr i linje med eller högre än bokfört värde. I kombination med vår starka finansiella ställning och diversifierade upplåning fortsätter vi med fullt fokus mot målet att uppnå en BBB+ rating, och på lång sikt A-.

SBBs kapitalmarknadsdag hålls den 17 juni 2020 med start klockan 13:30 och kan följas via denna länk: https://tv.streamfabriken.com/sbb-cmd-2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl. 18:15 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.