Hållbarhet är en naturlig del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s affärsmodell och SBB strävar efter att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i världen. För att uppnå detta har SBB lanserat Vision 2030 med tydliga mål.

ÖVERGRIPANDE MÅL

 • Styra bolagets verksamhet i linje med FN:s globala hållbarhetsmål; (5), (7), (8), (11), (13), (15)
 • 100 procent klimatneutrala 2030
 • Minimera riskerna för bolagets tillgångar genom att kontinuerligt se över klimatriskerna i fastighetsbeståndet
 • Regelbundet förbättra, följa upp och rapportera bolagets hållbarhetsarbete
 • Bolagets uppförandekod, som bygger på FN Global Compact, ska följas och förstås av alla medarbetare och samarbetspartners

Ekologisk hållbarhet

Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Vi vill agera kraftfullt i klimatomställningen och därför har Samhällsbyggnadsbolaget antagit målet om klimatneutralitet 2030 i hela värdekedjan, det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Och vi vill göra det tillsammans med våra hyresgäster, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Mål:

 • 100 procent förnyelsebar el i hela fastighetsbeståndet samt minimera koldioxidutsläpp genom att minska utsläppen med minst 5 procent per år
 • Fortsätta att bidra till innovationer inom miljöteknik
 • Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser samt bygga och förvalta med ett livscykeltänkande (bl.a. genom att främja byggande i trä)
 • Förorda att inom förvaltningsbeståndet renovera istället för att riva hus. Alla fastigheter som innehafts mer än tre år ska vara miljöinventerade, dessa miljöinventeringar ska göras minst vart tionde år
 • Minst 50 procent av SBB:s nyproduktion ska utgöras av hus byggda i trä
 • Fortsätta bidra till minskad förbrukning av vatten i våra fastigheter, målet är 1 procent vattenbesparing per år
 • Förvalta och skapa boenden i kollektivnära lägen vilket bidrar till att minska transportsektorns miljöpåverkan
 • Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning och spridning av miljöfarliga produkter
 • Ansvarsfull hantering av avfall genom att agera för minimering av avfall, förebygga föroreningar samt se avfall som en resurs för återanvändning och återvinning

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i vårt löfte att bygga ett bättre samhälle. De ökande skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika samhällsgrupper och bostadsområden är en av våra stora utmaningar i Sverige idag. Fastighetsbranschen har en stor påverkan och stor potential att bidra med lösningar för ökad sammanhållning, framtidstro, hälsa och tillit. Vi ser det som avgörande att vår verksamhet och bransch förstår och kan bemöta sociala utmaningar idag.

Mål:

 • Fortsatt vara medlem i Sveriges allmännytta och delta i kommunernas bostadssociala arbete
 • Fortsätta bidra till ungdomars sysselsättning genom att varje år erbjuda minst 100 sommarjobb till ungdomar som bor i våra bostadsområden
 • Erbjuda anpassade lägenheter för personer med funktionshinder i inkluderande miljöer samt äga och förvalta lägenheter som även personer med mindre ekonomiska resurser kan hyra
 • Årligen bidra till minst tio Better Shelter flyktinghem och 100 tält via UNHCR för att hjälpa till att förbättra boendesituationen för människor på flykt
 • Fortsätta stödja organisationer som Mentor och Läxhjälpen vilka bidrar till att ungdomar får en bättre start i livet
 • Vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare för de bästa och mest professionella medarbetarna oavsett kön eller bakgrund
 • Aktivt arbeta med att skapa miljöer där hyresgäster och medarbetare känner sig trygga

Ekonomisk hållbarhet

Vårt mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för att driva och utveckla hållbart förvaltande och byggande. SBB ska genom en låg finansiell och operationell risk leverera en stark riskjusterad värdetillväxt med stigande kassaflöden och en ökande utdelning till sina aktieägare.

Mål:

 • SBB har som mål att nå en investment grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]