Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”Samhällsbyggnadsbolaget”), förbereder för närvarande en nyemission av stamaktier i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur, stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom förvärv, samt bredda ägarbasen, och har för denna process utsett ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners samt DNB Markets som Joint Bookrunner. Målsättningen är att genomföra stamaktieemissionen under första halvåret 2017 och emissionslikviden avses uppgå till 500 MSEK exklusive eventuell övertilldelningsoption om 75 MSEK. Bolaget har erhållit icke-bindande avsiktsförklaringar från de befintliga aktieägarna Ilija Batljan och dennes bolag, Kvalitena, Compactor Fastigheter, Michael Cocozza, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Lennart Schuss, Assindia, Aktfast Förvaltnings, Dragfast, Vincero samt andra mindre aktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget, att teckna sig i nyemissionen motsvarande ett totalt belopp om cirka 300 MSEK. Samtliga befintliga aktieägare som anmäler sig för teckning i nyemissionen kommer likabehandlas vid tilldelning (tilldelningen till befintliga aktieägare kommer således ske på pro rata basis baserat på befintligt ägande).

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör även en aktuell intjäningsförmåga baserat på tillträtt fastighetsbestånd per den 31 mars 2017, justerat för förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017. Bolaget offentliggör även en proformaredovisning i sammandrag som omfattar Bolagets proformabalansräkning per 31 mars 2017, dels utifrån tillträdda förvärv och avyttringar och dels utifrån kontrakterade, ännu ej tillträdda eller frånträdda, förvärv och avyttringar fram till och med den 30 april 2017. Såväl den aktuella intjäningsförmågan som proformaredovisningen i sammandrag är sådan information som Bolaget tidigare ej offentliggjort.

Aktuell intjäningsförmåga

I tabellen nedan presenterar Samhällsbyggnadsbolaget aktuell intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Aktuell intjäningsförmåga är inte en prognos utan endast att betrakta som en hypotetisk ögonblicksbild och presenteras enbart för att illustrera intäkter och kostnader på årsbasis givet fastighetsbeståndet vid en bestämd tidpunkt.

Följande information utgör underlag för beräkning av intjäningsförmågan:

  •  Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis (inklusive tillägg och hyresrabatter) samt övriga fastighetsrelaterade intäkter utifrån gällande hyreskontrakt per den 31 mars 2017.
  •  Drifts- och underhållskostnader utgörs av budgeterade kostnader för ett normalår.
  •  Fastighetsskatten har beräknats utifrån fastigheternas aktuella taxeringsvärden per den 31 mars 2017.

Aktuell intjäningsförmåga inklusive avtalade men ej tillträdda förvärv och exklusive avtalade men ej frånträdda avyttringar

Nedan aktuell intjäningsförmåga är baserad på tillträtt fastighetsbestånd per den 31 mars 2017, justerat för förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017. Fastigheter som tillträtts eller där avtal om förvärv ingåtts har inkluderats, och fastigheter som frånträtts eller där avtal om avyttring ingåtts har exkluderats.

MSEK Fastighetsbestånd per den 31 mars 2017 justerat för ej tillträdda förvärv och ej frånträdda avyttringar1)
Hyresintäkter 1 475 
Fastighetskostnader -473 
Driftnetto 1 002 
1) Justerat för fastigheter tillträdda och frånträdda efter den 31 mars 2017 samt avtalade men ej tillträdda eller frånträdda förvärv och avyttringar. Förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 30 april 2017 har beaktats. 

Proformaredovisning i sammandrag

I tabellerna nedan presenterar Samhällsbyggnadsbolaget en proformaredovisning i sammandrag som omfattar Bolagets proformabalansräkning per 31 mars 2017, dels utifrån tillträdda förvärv och avyttringar och dels utifrån kontrakterade, ännu ej tillträdda eller frånträdda, förvärv och avyttringar fram till och med den 30 april 2017.

MSEK Samhällsbyggnads-bolaget Kontrakterade, ej tillträdda förvärv Proforma balansräkning
Totalt
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 16 892   3 763   20 655  
Inventarier, verktyg och installationer 10   0   10  
Summa materiella anläggningstillgångar 16 902   3 763   20 665  
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i intressebolag/joint venture 96   –   96  
Uppskjutna skattefordringar 19   –   19  
Andra långsiktiga fordringar 0   6   6  
Summa finansiella anläggningstillgångar 115   6   121  
        
Summa anläggningstillgångar 17 017   3 769   20 787  
        
Omsättningstillgångar         
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar 4   2   6  
Övriga fordringar 124   1   124  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54   1   56  
Summa kortfristiga fordringar 182   4   186  
        
Kassa och bank 1 581   (1 348)  233  
Summa omsättningstillgångar 1 763   (1 344)  419  
        
SUMMA TILLGÅNGAR 18 780   2 425   21 205  
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
        
Eget Kapital         
Aktiekapital 71   3   74  
Ej registrerat aktiekapital –  –   – 
Övrigt tillskjutet kapital 2 759   157   2 917  
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 608   368   1 976  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 4 438   528   4 966  
Innehav utan bestämmande inflytande 789   –   789  
Summa eget kapital 5 228   528   5 755  
        
Långfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 5 526   1 581   7 107  
Obligationslån 5 858   –   5 858  
Långfristiga skulder till ägare 34   –   34  
Uppskjutna skatteskulder 413   106   519  
Övriga långfristiga skulder 59   66   125  
Summa långfristiga skulder 11 889   1 754   13 643  
  
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 701   (0)  701  
Kortfristiga skulder till ägare –   40   40  
Leverantörsskulder 101   2   102  
Aktuella skatteskulder 33   (0)  33  
Övriga skulder 647   9   655  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 182   94   275  
Summa kortfristiga skulder 1 663   144   1 807  
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 780   2 425   21 205  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]