Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) offentliggjorde den 22 och den 29 september 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor (”Hybridobligationen”). Per dagens datum har 700 miljoner kronor emitterats.

I enlighet med villkoren för Hybridobligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Samhällsbyggnadsbolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Samhällsbyggnadsbolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]