Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer fastigheter för ett överenskommet fastighetsvärde om 10 mdkr inom statlig infrastruktur till ett samägt bolag (50/50) med Kåpan tjänstepensionsförening (”Kåpan”). Kåpan förvaltar tjänstepensioner för statligt anställda. Arbetsnamnet för det nya bolaget är Svensk Infrastruktur AB (”Svensk Infrastruktur”). Parallellt med affären förvärvar SBB 23 procent av aktierna i samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet AB (publ) (”Stenvalvet”) från Kåpan och blir därmed tillsammans med Kåpan en stor ägare i Stenvalvet.

Fastigheterna som SBB säljer till Svensk Infrastruktur har en årlig hyresintäkt på cirka 584 mkr och ett driftnetto på 435 mkr. Uthyrbar yta är cirka 500 000 kvm. Av Svensk Infrastrukturs totala fastighetsvärde utgörs cirka 64 procent av fastigheter för rättsvårdande myndigheter (Polismyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och SOS Alarm) och resterande fastigheter nyttjas huvudsakligen av andra statliga myndigheter så som Fortifikationsverket och Kustbevakningen.

”SBB är redan Europas ledande ägare av social infrastruktur. Infrastruktur i form av fastigheter för rätts- och fredvårdande myndigheter är centrala för samhällets funktion. Att vi nu i samarbete med Kåpan som ansvarar för tjänstepensionerna för statligt anställda etablerar Svensk Infrastruktur som långsiktig ägare av Sveriges statliga infrastruktur ser vi som mycket spännande. Avsikten är att bolaget ska växa med 10 – 15 mdkr de närmaste åren genom förvärv men framför allt genom projekt. Med vår och Kåpans stora fokus på långsiktighet blir vi en naturlig partner för statliga aktörer i byggandet av en stabil infrastruktur i Sverige,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Förvärvet av aktier i Stenvalvet ser vi som en strategisk position i ett välskött bolag inom social infrastruktur,” fortsätter Ilija Batljan.

”Kåpans målsättning är att skapa en god, långsiktigt hållbar och stabil avkastning på pensionsspararnas kapital till lägsta möjliga kostnad. Samarbetet med SBB i de båda bolagen uppfyller de kriterierna och vi ser därför fram emot att Svensk Infrastruktur kan bidra till en långsiktigt effektiv utveckling och förvaltning av de anläggningar och fastigheter som behövs inom statlig verksamhet,” kommenterar Gunnar Balsvik, VD för Kåpan.    

Svensk Infrastruktur kommer att ledas av VD Fredrik Hedén. Fredrik är idag ansvarig för Statlig Infrastruktur hos SBB.

Nordea, SEB, Vinge och Wistrand Advokatbyrå har varit rådgivare åt SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl. 16:30 CET.