Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer 50 procent av bolaget som äger utvecklingsfastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 till nuvarande JV-partner Aspelin Ramm Fastigheter varvid Aspelin Ramm Fastigheter blir ägare till 100 procent. Vidare säljer SBB till Aspelin Ramm Fastigheter den angränsande helägda kontorsfastigheten Göteborg Gamlestaden 2:5. Försäljningspriset för den helägda fastigheten och JV-andelarna uppgår till cirka 700 mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 51 mkr. Underliggande fastighetsvärde understiger bokfört värde med cirka 5 procent.

Gamlestaden 2:5 är en fastighet inom segmentet offentliga kontor och Gamlestaden 2:8 är en vakant utvecklingsfastighet som ska anpassas för nya hyresgäster. Total uthyrbar yta idag är cirka 37 000 kvm för båda fastigheterna och årlig hyresintäkt är cirka 29,7 mkr för Gamlestaden 2:5 för 2022. Hyresgästerna är en blandning av kommersiella hyresgäster och offentliga hyresgäster. Tillträdena planeras till november 2022.

SBB har stort fokus på att minska sin exponering mot JV-bolag för att fokusera på helägda innehav. Att sälja kontor är också i linje med bolagets strategi att prioritera ägande av social infrastruktur. Det känns rätt att den lokalt starkt förankrade utvecklaren Aspelin Ramm Fastigheter får ta ett helhetsgrepp om utvecklingen i området”, säger Krister Karlsson, COO och Vice VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, COO och Vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]