SBB och OBOS har inlett ett strategiskt samarbete med fokus på social hållbarhet. Samarbetet omfattar utveckling av fler attraktiva bostäder for OBOS-medlemmar i Norge och Sverige samt har som mål att understödja SBB:s ambition att bidra till byggande av viktig social infrastruktur i Norden. Som ett första led i samarbetet har SBB sålt sina aktier i Solon Eiendom ASA (”Solon”) till ett av SBB och OBOS samägt bolag, Solon Eiendom Holding AS (”Solon Holding”). Aktiepriset i transaktionen har satts till NOK 44, vilket ger SBB 1,6 mdr NOK i nettokontantvederlag.

Genom Solon Holding kommer SBB och OBOS verka för samarbeten med Solon som matchar respektive bolags profil; SBB inom social infrastruktur och fastigheter riktade till offentliga aktörer och OBOS för förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar och -ägare, projekt- och byggledning samt finansiering av bostadsköp. OBOS-medlemmar i Norge och Sverige kommer ha förköpsrätt till Solons över 8 000 framtida bostäder i Viken, Oslo, Stavanger, Kristiansand och Stockholm, samt det stora antalet bostäder som framöver ska tas fram genom det strategiska samarbetet mellan SBB och OBOS.

Genom det bredare strategiska samarbetet kommer SBB och OBOS att identifiera gemensamma affärsmöjligheter inom social infrastruktur. Vidare kommer OBOS medlemmar ha förköpsrätt vid förstagångsförsäljningar av alla bostadsrätter och ägarlägenheter i Norge och Sverige som erbjuds av Solon eller bolag som ägs av OBOS tillsammans med Solon och/eller SBB. Slutligen kommer OBOS att ha rätten att utveckla byggrätter med bostadsrättspotential i SBB:s projektportfölj fram till och med 31 december 2028.

SBB och OBOS gemensamma bolag och projekt kommer att drivas med fokus på säkerhet, ordentliga löne- och arbetsvillkor på byggarbetsplatser samt nöjda kunder. Vidare ska de ha en offensiv miljö- och hållbarhetsprofil som matchar SBB:s och OBOS befintliga ambitiösa mål inom klimat och miljö. Parterna kommer att eftersträva att använda OBOS boköpsmodeller som sänker tröskeln in på bostadsmarknaden.

”SBB har genom åren lärt känna OBOS som en långsiktig och pålitlig medlemsägd bostadsutvecklare. Vi är därför glada att inleda detta strategiska samarbete där vi använder våra respektive styrkor och gemensamt arbetar för att skapa fler attraktiva bostäder för OBOS-medlemmar i Norge och Sverige, samtidigt som vi söker affärsmöjligheter som kommer stärka SBB:s arbete inom social infrastruktur. Samarbetet går i linje med SBB:s hållbarhetsfokus, där vi redan idag har fastighetssektorns högsta rating inom social hållbarhet. Tillsammans ska SBB och OBOS bidra till social hållbarhet genom att i möjligaste mån underlätta användningen av OBOS boköpsmodeller i gemensamma projekt för att göra bostäderna tillgängliga för så många som möjligt”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Jag är mycket glad att OBOS och SBB ingår detta strategiska samarbete om utveckling av fina och attraktiva boenden för OBOS-medlemmar i Norge och Sverige. Solon bygger attraktiva bostäder med hög kvalitet och spännande arkitektur och har en duktig ledning. Samarbetet bidrar till att vi uppfyller medlemmarnas önskan om att prioritera våra investeringar i kärnverksamheten i syfte att öka bostadsbyggandet och därmed stärka utbudet till våra medlemmar rejält”, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef för OBOS.

Som tidigare meddelats av SBB kommer SBB att lägga ett budpliktserbjudande avseende de återstående aktierna i Solon Eiendom ASA senast den 22 december 2021. Budpliktserbjudandet kommer att lanseras som planerat och alla aktier som SBB förvärvar i ett sådant obligatoriskt erbjudande och/eller efterföljande tvångsförvärv kommer att överlåtas till Solon Holding på samma villkor som ovan.

SBB:s försäljning av aktierna i Solon till Solon Holding kommer även att utlösa en skyldighet för Solon Holding att lämna ett budpliktserbjudande enligt paragraf 6-1 i den norska lagen om värdepappershandel om inte dispens beviljas från Oslo Børs i egenskap av takeover-instans. Såvida inte ett sådant undantag ges eller om ett tvångsförvärv av SBB har genomförts, kan ett sådant obligatoriskt erbjudande löpa parallellt eller komma efter det budpliktserbjudande som kommer att lanseras av SBB den 22 december 2021. Erbjudandepriset kommer vara 44 NOK i båda budpliktserbjudandena.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2021 kl. 08:45 CET.