Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) dotterbolag SBB i Norden AB (”Dotterbolaget”) initierade ett skriftligt förfarande för att (i) besluta om byte av emittent under obligation med symbol SBBIN 002 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren, daterade 29 mars 2017 (”Obligationsvillkoren”), innebärande att Bolaget träder in som emittent av Obligationen och övertar samtliga Dotterbolagets rättigheter och skyldigheter därunder samt under övriga finansiella dokument (såsom tillämpligt) samt (ii) för att göra vissa ändringar i Obligationsvillkoren för att återspegla ett sådant byte av emittent (”Emittentbytet”). Det skriftliga förfarandet avslutades den 23 januari 2018 när en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna har godkänt förslagen som presenterats i kallelsen till det skriftliga förfarandet.

Verkställigheten av Emittentbytet är villkorat av att Dotterbolagets obligation med symbol SBBIN 001 är återbetalad eller inlöst, samt att Bolaget träder in som emittent av Obligationen och att Obligationsvillkoren reflekterar Emittentbytet. Dotterbolagets obligation med symbol SBBIN 001 förföll till slutlig återbetalning den 23 juni 2018, och återbetalning verkställdes den 25 juni 2018.

Bolaget och Dotterbolaget har ingått ett ändrings- och bekräftelseavtal till Obligationsvillkoren för att exekvera och återspegla Emittentbytet med Nordic Trustee. Vidare har Bolaget såsom ny emittent och Nordic Trustee såsom agent för obligationsinnehavarna ingått ändrade och bekräftade obligationsvillkor daterade 3 juli 2018, som finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

Bolaget kan meddela att samtliga förutsättningar är på plats för att slutföra Emittentbytet. Registrering av Emittentbytet hos Euroclear kommer initieras den 9 juli 2018 och vara färdigställt den 10 juli 2018, då Bolaget kommer vara registrerad som emittent av Obligationen i Euroclears system. Obligationen kommer därefter fortsatt vara noterad på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm under handelsbeteckning SAMN 005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]