Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) styrelse har beslutat att uppdatera det finansiella målet gällande belåningsgrad från lägre än 55 procent till lägre än 50 procent.

Det uppdaterade målet samt SBB:s övriga finansiella och operationella mål presenteras nedan (tidigare nivåer anges inom parentes):

  • Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år (oförändrat)
  • Belåningsgrad lägre än 50 procent (lägre än 55 procent)
  • Soliditet om minst 35 procent (oförändrat)
  • Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genomsnitt 250 till 400 mkr per år (oförändrat)
  • Säkerställd belåningsgrad lägre än 40 procent (oförändrat)
  • Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 ggr (oförändrat)
  • Långsiktigt mål att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier) (oförändrat)

SBB:s operationella mål:

  • Ett fastighetsbestånd om 40 mdkr till år 2023, med bibehållen investment grade rating (oförändrat)
  • Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)
  • Byta handelsplats från First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019 (oförändrat)

”Vi arbetar aktivt för att stärka vår finansiella position och uppnå en investment grade rating. Genom att uppdatera målet om belåningsgrad tar vi ytterligare ett steg på vår resa,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 08:00 CET.