Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) styrelse har beslutat att uppdatera det finansiella målet gällande intjäning från fastighetsutveckling. Det nya målet är att generera en intjäning om i genomsnitt 1 000 till 1 400 mkr per år, från den tidigare nivån om i genomsnitt 500 till 700 mkr per år.

Det uppdaterade målet samt SBB:s övriga finansiella och operationella mål presenteras nedan (tidigare nivåer anges inom parentes):

SBBs finansiella mål:

  • Generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år (oförändrat)
  • Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 1 000 till 1 400 mkr per år (tidigare mål: generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 500 till 700 mkr per år)
  • Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital (oförändrat)
  • Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (oförändrat)
  • Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (oförändrat)
  • Uppnå en BBB+ rating senast under första halvåret 2021, och A- på lång sikt (oförändrat)

SBBs operationella mål:

  • Ett fastighetsbestånd om 125 mdkr till år 2025, med bibehållen BBB+ rating (oförändrat)
  • 100 procent klimatneutrala 2030 (oförändrat)
  • Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)

SBBs utdelningspolicy:

  • Generera en stabilt ökande årlig utdelning per stamaktie A och B. Baserat på nuvarande ställning och utsikter är styrelsens ambition att föreslå en utdelning om 1 krona per stamaktie A och B till årsstämman 2021. (oförändrad)

”SBB har en unik värdeskapande modell som utöver trygga kassaflöden från fastighetsförvaltningen även ger återkommande intäktsströmmar via fastighetsutveckling, renoveringar och transaktioner. Fastighetsutvecklingen fortsätter att leverera med 852 mkr under de första nio månaderna i år. Givet den starka utvecklingen inom portföljen ser vi fortsatt potential för en stark återkommande intjäning överstigande 1 mdr per år samt att fortsätta leverera värde till aktieägarna och samhället”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2020 kl. 16:00 CET.