Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) uppdaterar sitt ramverk för grön finansiering för att framöver kunna emittera gröna finansiella instrument upp till en ram som just nu omfattar 10 mdkr. Ramverket för grön finansieringhar varit föremål för en oberoende extern utvärdering av Centrum för internationell klimat- och miljöforskning i Oslo, Norge (CICERO).

”Hållbarhet är en central del i vår affärsmodell och det uppdaterade ramverket för grön finansiering kommer att bidra till att vi i enlighet med vår Hållbarhetsvision 2030 ska bli 100 procent klimatneutrala år 2030,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBBs ramverk för grön finansiering är i linje med de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association (ICMA). SBB har beställt och fått en oberoende utvärdering från CICERO av ramverket för grön finansiering och tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma den miljömässiga påverkan av projekten. Mot bakgrund av deras bedömning av projekttyper, styrdokument, mål och rapporteringsstandarder har SBBs ramverk för grön finansiering fått en ”Medium Green” bedömning av CICERO.

SBB har arbetat med Citi för att ta fram ramverket för grön finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Marika Dimming, IR och Hållbarhetschef, 070 251 6689, [email protected]