Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) upprättar ett företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 2 000 mkr. Den 23 maj 2018 kommer en investerarpresentation att hållas och första emissionen beräknas ske kort därefter. Löptiden för certifikaten kommer att uppgå till högst 364 dagar.

För att hantera refinansieringsrisken har programmet säkerställda backupfaciliteter. Arrangör av programmet är Swedbank AB som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Nordea Bank AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 9.10 CET.