Den 11 september 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista på sedvanliga villkor. Nasdaq har idag meddelat att Bolagets B- och D-aktier kommer att börja handlas i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förväntad första handelsdag 20 september 2019 under förutsättning att man uppfyller sedvanliga villkor.

Efter en utvärdering av SBBs preferensaktie har det samtidigt fastställts att SBBs preferensaktie inte uppnår de tillämpliga spridningskraven på grund av det nyligen avslutade utbyteserbjudandet. SBBs preferensaktier kommer därmed inte att noteras på Nasdaq Stockholm utan kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market. SBB har engagerat ABG Sundal Collier som likviditetsgarant för preferensaktien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 15:33 CET.