I enlighet med vad som tidigare kommunicerats avseende Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB” eller ”Bolaget”) stamaktie av serie D har SBB haft för avsikt att stamaktien av serie D i SBB ska upptas till handel på Nasdaq First North Premier där Bolagets stamaktie av serie B och preferensaktie finns upptagen till handel sedan tidigare. Styrelsen i SBB har fattat beslut om att ansöka om upptagande till handel. Nasdaq har idag godkänt SBB:s ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i SBB:s stamaktie av serie D är imorgon den 14 december 2018.

SBB:s stamaktie av serie D har tilldelats kortnamnet (ticker) SBB D och kommer att handlas under nämnda ticker på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 16:00 CET