Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget aktiverat arbetet med att få en officiell kreditrating och kompletterar sina finansiella mål med målet att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten. Som ett viktigt steg för att nå detta mål har bolaget framgångsrikt emitterat hybridobligationer till ett värde om 300 miljoner kronor. Tecknarna av obligationerna erhåller vederlagsfritt teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget till en teckningskurs om 7,40 kronor per aktie.

”Efter en framgångsrik försäljning av byggrätter, fortsätter vi vårt arbete med att stärka balansräkningen och vi är väldigt glada att kunna attrahera ledande utländska institutioner att investera i våra hybridobligationer. Vi får genom denna emission tillgång till attraktivt prissatt eget kapital genom en bra räntenivå på obligationerna och rimlig kurs på teckningsoptionerna”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Emissionen av hybridobligationer uppgår till 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och löper med en fast ränta på 7,5 %. Löptiden är evig med första inlösenmöjlighet från Bolagets sida efter 5,5 år. Hybridobligationerna är efterställda Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer och förväntas räknas som eget kapital av kreditgivare och ledande ratinginstitut.

Tecknare av hybridobligationerna är Phoenix Insurance Company, ett ledande försäkringsbolag.

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget har även beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017, att emittera 35 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer tecknarna av de efterställda, icke säkerställda hybridobligationerna som Samhällsbyggnadsbolaget nu beslutat ge ut. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den dag emissionen av teckningsoptioner registrerats vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem år därefter till teckning av en stamaktie av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget till en teckningskurs om 7,40 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer bolaget att tillföras 259 miljoner kronor och aktiekapitalet kommer att öka med 3,5 miljoner kronor, motsvarande en utspädning om cirka 4,5 procent av kapitalet respektive 1,3 procent av rösterna baserat på dagens antal utestående aktier.

”Att ansöka om en rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten är ett naturligt steg för SBB och en investment grade-rating skulle innebära ytterligare en kvalitetsstämpel på vår verksamhet”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Samhällsbyggnadsbolaget har sedan tidigare följande finansiella mål:

  • Generera tillväxt i substansvärdet per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år
  • Generera en intjäning från försäljning av byggrätter som över tid i genomsnitt uppgår till 250 till 400 Mkr per år
  • Belåningsgrad lägre än 65%
  • Säkerställd belåningsgrad lägre än 55% med start andra halvåret 2018
  • Soliditet om minst 30%
  • Räntetäckningsgrad om lägst 1,5 ggr  
  • Långsiktigt mål att dela ut 40% av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier)

Rådgivare:

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge har varit juridisk rådgivare i emissionen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]