Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget, genom sitt dotterbolag SBB i Norden AB (publ), säljer delar av sin byggrättsportfölj till ett fastighetsvärde om 712 miljoner kronor. Transaktionen bedöms påverka Bolagets resultat positivt med cirka 300 miljoner kronor för 2017 och med anledning av försäljningarna har styrelsen beslutat avbryta förberedelserna för en nyemission av stamaktier som meddelades marknaden den 15 maj 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget säljer 202 000 kvadratmeter ljus bruttoarea (BTA) byggrätter med pågående detaljplaneprocess till ett överenskommet fastighetsvärde om 712 miljoner kronor, varav 184 miljoner kronor avser joint ventures där Samhällsbyggnadsbolaget kommer att äga 50 procent. Försäljningen har väckt stort intresse bland bygg- och bostadsutvecklingsbolag, och genomförs i 6 transaktioner avseende byggrätter i Stockholm och Nyköping. Sammanlagt bedöms resultatpåverkan för 2017 uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Handpenningen uppgår till 79 miljoner kronor.

Den omedelbara effekten på kassaflödet av handpenningsbetalningarna beräknas till 60 miljoner kronor. Resterande likvider beräknas generera ytterligare cirka 460 miljoner kronor i kassaflöde under de närmaste 12–18 månaderna.

”Redan under vårt första verksamhetsår sålde vi byggrätter för 226 miljoner kronor, och att nu avsluta första halvåret 2017 med försäljningar motsvarande 712 miljoner kronor ger en indikation om hur attraktivt vårt fastighetsbestånd är”, säger Krister Karlsson, vice VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

Transaktionen är ett led i Bolagets uttalade strategi att skapa värden genom att identifiera potential till, och genomföra, fastighetsutveckling i kommunikationsnära lägen. Målsättningen är fortsatt att leverera minst 250–400 miljoner kronor på årlig basis i vinster från fastighetsutveckling utöver den löpande förvaltningen.

”Vår resa har bara börjat och vi kommer alltid att fokusera på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande vilket denna transaktion är ett bevis på. Vi befinner oss i en konsolideringsfas och vi räknar med att fortsätta genomföra transaktioner som synliggör bolagets värden”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Bolaget bedömer att den resterande portföljen av byggrätter och framtida byggrätter efter denna transaktion omfattar totalt cirka 430 000 kvadratmeter ljus BTA.

Med anledning av transaktionen har Bolagets styrelse beslutat avbryta förberedelserna gällande nyemission av stamaktier som meddelades marknaden den 15 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]