Från tillslutet industriområde till öppen stadsdel när området Born i Falun förvandlas till ett levande bostadsområde. I området planeras för upp till 1000 bostäder, samhällsservice och ett parkområde med gångstråk längs Faluån. Den nya stadsdelen tillgängliggör platsen och med mindre än en kilometer från Stora torget blir det en del av centrala staden.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav i januari 2017 positivt planbesked för den nya stadelen Born. Detaljplanen väntas godkännas under fjärde kvartalet 2018 och vid ett positivt utfall avser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) bygga flerfamiljshus i olika storlekar med både hyres- och bostadsrätter. Ett helt nytt parkområde planeras anläggas intill vattnet vilket kommer att skapa ett rekreationsområde för alla Falubor.

Samhällsbyggnadsbolaget avser också att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på mellan 4 500 och 5 500 kvadratmeter och har skrivit en avsiktsförklaring med Frösunda Omsorg som blivande hyresgäst.

”-Utvecklingen i Falun ligger helt i linje med Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé om att utveckla bostäder och samhällsfastigheter i tillväxtorter. När efterfrågan på äldreomsorg ökar kraftigt är det extra viktigt att säkerställa utbyggnaden av äldreomsorg parallellt med bostäderna,” säger Krister Karlsson, vice VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

”- Antalet invånare i Falun som är över 80 år ökar med 1 000 personer till år 2025 och därför är det extra kul att få vara med och bygga ett nytt äldreboende när behovet är så stort,” säger Julie Lam, etablerings- och fastighetschef på Frösunda Omsorg.

Med sin kulturhistoriska miljö från den tid då platsen användes för hyttor och i senare tid för olika industrier blir det en unik stadsdel med egen karaktär. Utbyggnaden kommer att ta hänsyn till de byggnadsminnen som i motsats till idag kan bli tillgängliga för allmänheten. Det finns även planer att inrymma en kreativ mötesplats inom de bevarandevärda byggnaderna.

Bedömningen är att byggstart kan ske vid årsskiftet 2018-2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]