Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) offentliggjorde den 30 mars 2017 en emission av ett icke säkerställt obligationslån med en ram om upp till 1 500 miljoner kronor (”Obligationen”), utfärdad av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SBB i Norden”). Initialt emitterades 1 000 miljoner kronor och därefter har ytterligare 350 miljoner kronor emitterats. SBB i Norden kommer per 27 juli att emittera ytterligare Obligationer om 150 miljoner kronor och rambeloppet kommer därmed att vara full utnyttjat.

Obligationerna kommer att emitteras till kurs 101,25% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 595 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 6 april 2020.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive amortering av annan skuld. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

”Det fortsatt starka investerarintresset från större institutionella investerare att finansiera vår verksamhet till lägre marginaler än tidigare är mycket positivt. Denna emission tillsammans med i närtid annonserade transaktioner rörande vår byggrättsportfölj och anskaffande av hybridkapital medför att vi har en fortsatt stark finansiell ställning och likviditet simultant som vi konsoliderar Bolagets verksamhet och optimerar balansräkningen” säger Ilija Batljan, VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Nordea har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]