Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) noterar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal med Amastens största aktieägare ICA-handlarnas Förbund Finans AB (”ICA”) om att förvärva ICAs 246 000 000 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 32,71 procent av aktierna och 32,74 procent av rösterna i Amasten. Köpeskillingen motsvarar ett totalt kontantvederlag om 3 271 800 000 kronor.

SBB har även ingått avtal om att förvärva sammanlagt 19 410 754 ytterligare stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 2,58 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Köpeskillingen för dessa aktier motsvarar ett totalt kontantvederlag om 258 163 028,20 kronor.

SBB kommer efter transaktionerna att kontrollera cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Transaktionerna förväntas slutföras den 30 november 2021 och kommer då enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten.

Erbjudandet ska enligt Takeover-reglerna lämnas inom fyra veckor från det att budpliktsskyldigheten uppstår. SBB har meddelat att när de ovan beskrivna transaktionerna är genomförda kommer SBB att offentliggöra detta och att de därefter avser att lämna Erbjudandet inom den tidsfrist som anges i Takeover-reglerna och i enlighet med bestämmelserna i Takeover-reglerna.

För mer information, vänligen kontakta

Bengt Kjell, styrelseordförande, Tel: +46 (0)70-594 53 98

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.15 CET

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]