Den 27 juli 2021 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) ett förvärv av 8 544 000 aktier i Arlandastad Group AB (publ)(”Arlandastad”), motsvarande 15,0 procent av aktierna och rösterna, för en köpeskilling om
564 375 000 kronor.

SBB har idag, genom sitt dotterbolag SBB i Norden AB (publ), fullföljt förvärv av 8 544 000 aktier i Arlandastad, motsvarande 15,0 procent av aktierna och rösterna, för en köpeskilling om 564 375 000 kronor. Som ett led i detta har styrelsen för SBB, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021 fattat beslut om en nyemission av högst 6 270 833 stamaktier av serie B (”B-aktier”) med en teckningskurs om 45 kronor per aktie. Gelba Management AB har tecknat samtliga B-aktier i den riktade nyemissionen.

Den riktade nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier i SBB med 6 270 833 och en ökning av aktiekapitalet med 627 083,3 kronor. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 1 614 441 986 till 1 620 712 819 och en ökning av aktiekapitalet från 161 444 198,6 kronor till 162 071 281,9 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,39 procent av antalet aktier och cirka 0,18 procent av antalet röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 18:00 CET.