Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 7 259 471 stamaktier av serie B till Gösta Welandson med närstående och Wallenstam AB. Teckningskursen uppgår till 70 SEK per stamaktie av serie B, vilket motsvarar en premie om cirka 3,95 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien av serie B på Nasdaq Stockholm den 18 november 2021.

Emissionen genomförs för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital och ytterligare stärka aktieägarbasen med strategiska aktieägare. Styrelsen anser det vara gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen och tillvarata möjligheten att på för Bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från starka och välrenommerade investerare. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen, som på grund av det ovanstående sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

SBB är mycket glada att både Gösta Welandson och Wallenstam AB väljer att investera i SBB när vi fortsätter att bygga Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Båda parterna besitter djup branschkunskap och är strategiskt viktiga aktieägare” säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

Den riktade nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier i SBB med 7 259 471 och en ökning av aktiekapitalet med 725 947,10 SEK. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 1 620 712 819 till 1 627 972 290 och en ökning av aktiekapitalet från 162 071 281,90 SEK till 162 797 229,00 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,45 procent av det utestående antalet aktier och cirka 0,21 procent av det utestående antalet röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 21:10 CET.