Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av
högst 44 197 779 stamaktier av serie D (”D-aktier”), till ett pris om 31 SEK per D-aktie. Læringsverkstedet Gruppen AS (”Læringsverkstedet”) har tecknat samtliga D-aktier i den riktade nyemissionen.

Emissionen genomförs med anledning av att SBB förvärvat en portfölj med förskolor från Læringsverkstedet för 4 250 MNOK. De nyemitterade D-aktierna utgör del av det överenskomna vederlaget och teckningspriset per D-aktie motsvarar aktiens marknadsvärde.

Den riktade nyemissionen kan leda till en ökning av antalet aktier i SBB med högst 44 197 779 och en ökning av aktiekapitalet med högst 4 419 777,90 SEK. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 1 395 947 250 till 1 440 145 029 och en ökning av aktiekapitalet från 139 594 725 SEK till 144 014 502,90 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av utestående antalet aktier och cirka 1,3 procent av utestående antalet röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 10:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300).