Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 8 908 065 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 276 miljoner kronor. Teckningspriset innebär en premie om cirka 4,2 procent jämfört med stängningskursen om 29,74 kronor för stamaktien av serie D på Nasdaq First North Premier den 19 december 2018, sista handelsdagen innan Nyemissionen. Teckningspriset har fastställts genom affärsmässiga förhandlingar.

M2 Asset Management AB har tecknat sig för 7 258 065 D-aktier och Klövern AB har tecknat sig för 1 650 000 D-aktier i Nyemissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Emissionen stärker bolagets egna kapital och bidrar tillsammans med den tidigare emissionen som tecknades av Atlant Fonder till att SBB närmar sig en investment grade rating.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 782 802 284 varav 209 977 491 stamaktier av serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 26 578 002 stamaktier av serie D och 175 251 preferensaktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,14 procent av totalt antal aktier i Bolaget och cirka 0,33 procent av totalt antal röster i Bolaget.

SBB och M2 Asset Management AB har idag också ingått en överenskommelse avseende förvärv av 1 363 lägenheter fördelade på 50 fastigheter i Södertälje, Enköping, Sigtuna, Tierp, Tranås, Vaggeryd, Söderhamn och Nässjö. Det överenskomna fastighetsvärdet är 1 305 000 000 kronor. Överenskommelsen innebär att avtal om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen ska ingås senast den 18 januari 2019 och frånträde är planerat till den 29 mars 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 17:00 CET.