Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (”Erbjudandet”). SBB meddelade den 23 december 2019 att Erbjudandet förklarades ovillkorat och att acceptfristen förlängdes. Den 17 januari 2020 meddelade SBB att acceptfristen förlängdes ytterligare. Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 29 januari 2020. SBB meddelar idag att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter Erbjudandets genomförande innehar totalt cirka 93,5 procent av de utestående aktierna och cirka 93,8 procent av rösterna i Hemfosa.

Efter utgången av den förlängda acceptfristen den 15 januari 2020 kontrollerade SBB totalt 157 544 453 stamaktier och 9 654 227 preferensaktier i Hemfosa (motsvarande cirka 92,6 procent av de utestående aktierna och cirka 92,9 procent av rösterna i Hemfosa). Under den ytterligare förlängningen av acceptfristen har 1 422 816 stamaktier och 119 313 preferensaktier i Hemfosa lämnats in i Erbjudandet (motsvarande cirka 0,9 procent av de utestående aktierna och cirka 0,8 procent av rösterna i Hemfosa). Per idag innehar SBB därmed totalt 158 967 269 stamaktier och 9 773 540 preferensaktier i Hemfosa (motsvarande cirka 93,5 procent av de utestående aktierna och cirka 93,8 procent av rösterna i Hemfosa). SBB kan komma att förvärva ytterligare aktier i Hemfosa på marknaden.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, men efter den 15 januari 2020, beräknas kunna påbörjas omkring den 5 februari 2020. SBB har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

SBB har påkallat inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Vidare har Hemfosa, på begäran av SBB, ansökt om att handeln i Hemfosas aktier på Nasdaq Stockholm ska upphöra. Sista dag för handel i Hemfosas aktier på Nasdaq Stockholm är idag den 31 januari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 14:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.