Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registreringsdokument upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Den 20 december 2021 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” respektive ”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 21 december 2021 och avslutades kl. 15.00 den 18 januari 2022. Fram till och med denna tidpunkt har accepter motsvarande totalt 6,0 procent av aktierna och 5,9 procent av rösterna i Amasten mottagits. Accepter av aktieägare av stamaktier av serie A och preferensaktier av serie B som har lämnats efter kl. 15.00 den 11 januari 2022 motsvarar 4,2 procent av aktierna och 4,1 procent av rösterna i Amasten, och utbetalning av vederlag till dessa aktieägare beräknas påbörjas omkring den 24 januari 2022.

SBB äger per dagen för detta pressmeddelande 701 796 170 stamaktier av serie A och 56 238 preferensaktier av serie B. Detta motsvarar 93,3 procent av aktiekapitalet och 93,4 procent av rösterna i Amasten. Med beaktande av antalet stamaktier av serie A och preferensaktier av serie B som SBB äger samt accepter som har mottagits efter kl. 15.00 den 11 januari 2022, kontrollerar SBB totalt 97,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Amasten.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till SBB förlängs acceptfristen till och med kl. 15.00 den 4 februari 2022. Utbetalning av vederlag till de aktieägare av stamaktier av serie A och preferensaktier av serie B som accepterar Erbjudandet inom den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 10 februari 2022.

Tidsfristerna som anges ovan avser accepter från direktregistrerade aktieägare. Förvaltarregistrerade aktieägare ombeds följa respektive förvaltares instruktioner. För aktieägare i Amasten som önskar avyttra aktier utanför Erbjudandet kommer SBB även löpande genomföra köp i marknaden till högst 13,30 kronor per stamaktie av serie A och högst 350 kronor per preferensaktie av serie B.

SBB förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet. Vid en eventuell ytterligare förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.

SBB avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet eller förvärvas i marknaden. SBB avser vidare att verka för att Amastens aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Investor Relations och Head of Sustainability
Telefon: +46 70-251 66 89
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2022 kl. 11:15 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande att köpa eller sälja aktier, det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att köpa eller sälja aktier.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framåtriktade uttalanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SBB:s kontroll. Sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.