Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) köper 15 procent av Arlandastad Group, som blir intressebolag till SBB, för 564 375 000 kronor från Gelba. Transaktionen finansieras till hälften genom emission av 6 270 833 nya B-aktier i SBB till en teckningskurs om 45 kronor per aktie.

Arlandastad Group har ett fastighetsvärde uppgående till ca 6 mdkr bestående av förvaltningsfastigheter och ca 240 ha mark (varav 40 ha arrende) kring Arlanda. Bolaget har idag en byggrättsportfölj om ca 1,2 miljoner kvm BTA (som är antagna eller ligger under antagande). Utöver detta finns ytterligare markreserver att detaljplanelägga. SBB och Arlandastad Group har en överenskommelse som ger SBB möjlighet att till marknadsvärde (baserat på två oberoende värderingar) förvärva de samhällsfastigheter och hyresrätter som ska avyttras. SBB och Arlandastad har också överenskommit om att starta ett JV-bolag för att utveckla större fastighetsprojekt i strategiska områden.

”Arlandastad Group och Per Taube som huvudägare har visat att de är en strategisk partner avseende utvecklingen kring Stockholm Arlanda och därmed större infrastrukturprojekt. SBB som Europas ledande ägare av social infrastruktur räknar med att bidra med ny infrastruktur samt fastighetsutvecklingskunnande för att ytterligare stärka såväl Stockholmsregionen samt andra strategiska platser”, säger Ilija Batljan, VD för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Vi kommer att bredda verksamheten geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Samarbetet med SBB som en av Europas ledande fastighetsaktörer skapar nya möjligheter och ger oss en flygande start”, säger Per Taube, huvudägare av Arlandastad Group.

Transaktionen finansieras till hälften genom emission av 6 270 833 nya B-aktier i SBB till en teckningskurs om 45 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 282 187 485 kronor. Teckningskursen har fastställts på förhand och motsvarar aktiens marknadsvärde med en premie om cirka 4,9 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs om 42,91 kronor på Nasdaq Stockholm den 26 juli 2021. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i SBB i samband med tillträdet, innebärande en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,4 procent, och sker med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021. Emissionen kommer att riktas till Gelba AB. 75 procent av de nyemitterade B-aktierna kommer vara föremål för överlåtelsebegräsningar, så kallad lock-up, under en period om tolv månader. Tillträde beräknas ske senast den 31 augusti 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2021 kl. 08:00 CET.