Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa” eller ”Emittenten”) erbjuder innehavarna av utestående SEK denominerade gröna obligationer som förfaller 2022 med ISIN SE0012596203 och ISIN SE0013109444 (”Obligationerna”) att återköpa Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 2 juli 2020 (”Återköpsdokumentet”).

Vidare meddelar Bolaget att Emittenten påkallar skriftliga förfaranden (”Skriftliga Förfaranden”) enligt villkoren för respektive Obligation (tillsammans ”Obligationsvillkoren”) för att ändra definitionen av Final Maturity Date i Obligationsvillkoren till 20 augusti 2020 och ändra priset för återköp vid Final Maturity Date (”Ändringarna” tillsammans med Återköpserbjudandet ”Ändrings- och Återköpsprocessen”).

Emittenten har idag, genom agenten för Obligationerna Nordic Trustee & Agency AB (publ), meddelat innehavarna av Obligationerna (”Obligationsinnehavarna”) om Ändrings- och Återköpsprocessen.

Emittenten och Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att agera solicitation agents i samband med Ändrings- och Återköpsprocessen (”Solicitation Agents”).

Ändrings- och Återköpsprocessen genomförs som en gemensam process vari Återköpserbjudandet och de Skriftliga Förfarandena ingår. Återköpserbjudandet lämnas i samband med de Skriftliga Förfarandena och vid godkännande av Återköpserbjudandet ska innehavaren inkomma med en kombinerad återköp- och röstningsformulär (”Återköp- och Röstformulär”).

Ytterligare information om Ändrings- och Återköpsprocessen finns att tillgå i Medelandet om Skriftligt Förfarande och Återköpserbjudandet daterade 2 juli 2020, vilka har skickats till Obligationsinnehavarana och finns tillgängliga på Emittentens hemsida (https://hemfosa.se/obligationer/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom Bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i Bolaget. Bolaget tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om Bolaget finns på www.sbbnorden.se.