Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) initierade den 9 mars 2018 ett skriftligt förfarande, det så kallade ”Written Procedure”, för att besluta om vissa ändringar av villkor i Bolagets hybridobligationer om upp till SEK 1 000 000 000 med ISIN SE0010414599 och symbol SAMN 001 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 22 september 2017 (”Obligationsvillkoren”).

De föreslagna villkorsändringarna innebär a) dels ett borttagande av en rättighet för Bolaget att vid var tid köpa tillbaka samtliga obligationer om ett s.k. Equity Classification Event inträffar, när Bolaget får information från ett ratinginstitut att Obligationen kan tillgodoräknas som eget kapital ur ratingperspektiv till mindre än 50 %, och b) dels ett borttagande av en förhöjd marginal vid inträffande av ett s.k. No Rating Event, när Bolaget inte erhåller en rating från ett ratinginstitut i förhållande till sig själv eller Obligationen inom en viss utsatt tidsperiod.

I enlighet med kallelsen har obligationsinnehavare med ett tillräckligt antal röster lämnat formella besked för att uppnå beslutsförhet. Bolaget kan meddela att det skriftliga förfarandet avslutades den 23 mars 2018, eftersom en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna har godkänt förslagen som presenterats i kallelsen till det skriftliga förfarandet.

Villkorsändringarna genomförs den 23 mars 2018 och de nya obligationsvillkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive detaljerad information om förfarandet samt innebörden av villkorsändringarna i Obligationsvillkoren, finns att tillgå på Bolagets hemsida samt Stamdata (www.stamdata.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 16.55 CET.