Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och Genova har gemensamt förvärvat Nackahusen Holding i Nacka Strand bestående av initialt sex fastigheter innehållande byggrätter om cirka 40 000 kvm ljus BTA. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona och parterna övertar ansvaret för det utestående obligationslånet om cirka 360 mkr. Avsikten är att parterna ska utveckla såväl hyresrätter för långsiktig förvaltning samt bostadsrätter.

Nackahusen Holding har sedan tidigare avyttrat fastigheter och likvid hänförlig till detta kommer regleras dels i november 2020 om cirka 50 mkr samt ytterligare närmare 120 mkr när detaljplan vunnit laga kraft. Det gemensamt ägda bolaget kommer därefter kontrollera fastigheter och byggrätter om cirka 30 000 kvm ljus BTA till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 190 mkr. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]