Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) styrelse har den 19 juli 2017 beslutat om emission av 35 000 000 teckningsoptioner enligt det bemyndigande som beviljats av årsstämman den 27 april 2017. Phoenix Insurance Company (”Phoenix”) har den 23 juli 2017 tecknat samtliga utgivna teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i Bolaget, under perioden från och med det datum då emission av teckningsoptioner är registrerad hos Bolagsverket fram till och med dagen fem år därefter, om ett teckningspris på 7,40 kr.

Bolaget och Phoenix Insurance Company har kommit överens om att Bolaget ska återköpa 17 500 000 teckningsoptioner till en total köpeskilling om 93,07 mkr. Enligt avtalet skall 85,75 mkr av köpeskillingen för teckningsoptionerna betalas kontant och resterande belopp om 7,32 mkr genom nyemission av 600 000 stamaktier av serie B i Bolaget, till förmån för Phoenix Insurance Company (12,2 kr per aktie).

Som ett led i avtalet har Phoenix Insurance Company åtagit sig att omedelbart ansöka om teckning av aktier i Bolaget avseende resterande 17 500 000 teckningsoptioner till ett justerat teckningspris på 7,30 kr.

Efter teckning av 17 500 000 teckningsoptioner och nyemission av 600 000 stamaktier av serie B kommer Bolaget att erhålla 135,07 mkr och aktiekapitalet att öka med 1,81 mkr, vilket motsvarar en utspädning baserad på antalet utestående aktier per dagens datum om cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och cirka 0,7% procent av rösterna i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018, klockan 12:25 CET.