Stockholm, 31 juli 2021 – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggör att ytterligare konvertibelinnehavare har utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler som förfaller 2023. Konverteringen skedde på villkor som i huvudsak överensstämde med villkoren från inbjudan till samtliga konvertibelinnehavarna som offentliggjordes av SBB den 21 juni 2021.

Efter konverteringen har 2 742 000 000 kronor i sammanlagt nominellt belopp konverterats, innebärande att konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 8 000 000 kronor är utestående. SBB kan komma att acceptera bilaterala frivilliga förtida konverteringar av återstående konvertibler på villkor som är i huvudsak liknande tidigare villkor.

Genom konverteringen ökar antalet aktier i SBB med 2 354 230 B-aktier till sammanlagt 1 614 441 986 aktier, varav 209 977 491 är stamaktier av serie A, 1 210 598 590 är stamaktier av serie B och 193 865 905 är stamaktier av serie D.

Stockholm, 31 juli 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2021 kl.12:55 CET.