Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) deltar för närvarande i förhandlingar avseende försäljningar av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 11 mdkr.

”SBB, med ett fastighetsvärde på över 70 mdkr, har attraktiva tillgångar vilket dessa försäljningar tydligt visar. Genom försäljningarna kommer vi att ha förberett SBB för en BBB+ rating,” kommenterar Lars Thagesson, vice VD och COO på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Avsiktsförklaringar har ingåtts i två fall, varav en försäljning motsvarar en väsentlig del av det totala värdet om cirka 11 mdkr. Fastigheterna som säljs har ett stort inslag av kontor. Försäljningarna förväntas ske på en nivå som överstiger senaste värdering med 15 procent. Enligt gällande tidplaner är avsikten att ingå bindande avtal om förvärven under mars 2020.

Likviden från försäljningarna kommer att användas för att återbetala banklån.

SBB offentliggör avsikten att genomföra de aktuella försäljningarna med anledning av att avsiktsförklaringar omfattande totalt drygt 10 mdkr har ingåtts per dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 kl. 16:30 CET.