Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Hemfosa”) (”Erbjudandet”). Hemfosas stam- och preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på SBB:s webbplats avseende transaktionen (www.sbb-hemfosa.se) och Nordeas webbplats (www.nordea.se/prospekt). Informationsbroschyr, förtryckt anmälningssedel och förfrankerat svarskuvert kommer skickas till aktieägare vars innehav i Hemfosa var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 18 november 2019.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 19 november 2019 och avslutas den 20 december 2019.

Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 23 december 2019, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 3 januari 2020.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 19:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.