EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”SBB”), med rating BB (stable) av S&P, BB (positive) av Fitch och B1 (stable) av Moody’s, erbjuder innehavare av Bolagets utestående, nedan listade obligationer (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 1 miljard mot kontant vederlag till det pris som anges nedan (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 24 september 2018.

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Pris

2018/2019 senior unsecured fixed rate notes / SE0010869123 / SEK 300,000,000 / 100.50%

2017/2020 senior unsecured floating rate notes / SE0009805468 / SEK 1,500,000,000/ 106.50%

2018/2021 senior unsecured floating rate notes / SE0010414581 / SEK 750,000,000 / 102.60%  

2018/2021 senior unsecured floating rate notes / SE0010985713 / SEK 250,000,000 / 102.00%

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med en förväntad löptid om 4 år (de ”Nya Obligationerna”) med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 26 september 2018 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 28 september 2018. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna. 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea vara ensam arrangör och bookrunner i samband med en emission av de Nya Obligationerna. Nordea agerar Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent i Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

 

Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent:

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 12.20 CET.