EJ FÖR DISTRIBUTION I, TILL ELLER TILL NÅGON PERSON NÄRVARANDE ELLER BOENDE I USA, DESS TERRITORIER OCH PROVINSER (INKLUSIVE PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND OCH THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) (the United States) ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE UTGÖRA BROTT ATT OFFENTLIGGÖRA, PUBLICERA ELLER DISTRIBUERA DETTA DOKUMENT.

11 april 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag det indikativa resultatet av dess inbjudan till innehavare av Bolagets obligationer om EUR 550 000 000 med kupong om 1,75 procent och förfall i 2025 (ISIN: XS1993969515) (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag (”Erbjudandet”). Erbjudandet skedde med villkor som framgår av återköpsdokumentet daterat 4 april 2022 (”Återköpsdokumentet”).

Deltagande efter att Erbjudandet löp ut

Erbjudandet löpte ut 17:00 (CEST) den 8 april 2022. Vid löptidens slut hade Bolaget erhållit giltiga återköpsinstruktioner (inklusive både s.k. ”Non-Competitive Tender Instructions” och ”Competitive Tender Instructions”), för återköp i enlighet med Erbjudandet motsvarande ett nominellt belopp av Obligationer om EUR 116 723 000.

Det totala erhållna nominella beloppet av återköpsinstruktioner för varje s.k. ”bid spread” var:

Bid Spread                      Total Bids          Aggregate

195                                    € 14,751,000     € 14,751,000

190                                    € 4,300,000       € 19,051,000

180                                    € 1,200,000       € 20,251,000

177                                    € 400,000           € 20,651,000

175                                    € 5,000,000       € 25,651,000

160                                    € 4,100,000       € 29,751,000

150                                    € 2,495,000       € 32,246,000

125                                    € 10,975,000     € 43,221,000

115                                    € 7,800,000       € 51,021,000

110                                    € 54,302,000     € 105,323,000

95                                      € 4,400,000       € 109,723,000

40                                      € 7,000,000       € 116,723,000 

  

Indikativt resultat

I händelse av att Bolaget väljer att acceptera giltiga återköpsinstruktioner av Obligationer i enlighet med Erbjudandet, förväntas det sätta det s.k. accepterade beloppet (”Acceptance Amount”) till cirka EUR 25 651 000 och den s.k. återköps-spreaden (”Purchase Spread”) till 175 basräntepunkter. Bolaget förväntar därmed att återköpa samtliga Obligationer med giltiga återköpsinstruktioner i enlighet med Erbjudandet som har återköps-spreadar som är lika eller högre än Purchase Spread, utan någon nedskalning prorata.

Innehavare av Obligationer skall notera att detta är en icke-bindande indikation av nivån till vilken Bolaget förväntas sätta som Acceptance Amount och Purchase Spread i händelse av att Bolaget beslutar att acceptera giltiga återköpsinstruktioner av Obligationer i enlighet med Erbjudandet.

VD och grundare Ilija Batljan kommenterar: ”Våra investerare lämnar ett tydligt budskap att de uppskattar SBB som en kredit och den stora majoriteten av investerare vill inte sälja obligationer i SBB på dessa nivåer”

Prissättning och likvid

Prissättning av Erbjudandet kommer att ske omkring 14:00 (CEST) idag 11 april 2022 (”Prissättningstidpunkten”). Så snart som det är praktiskt möjligt efter Prissättningstidpunkten kommer Bolaget att offentliggöra om det kommer att acceptera giltiga återköpsinstruktioner av Obligationer i enlighet med Erbjudandet och, om accepterat, även the Acceptance Amount, den interpolerade swap-rändan (mid) (the Interpolated Mid-Swap Rate), Purchase Spread, den s.k. återköpsavkastningen (the Purchase Yield), Purchase Price och detaljer om  någon skalning prorata kommer att ske.

Likviddag för Erbjudandet förväntas vara den 12 april 2022.

Nordea Bank Abp (Tel: +45 6161 2996; Att: Liability Management; Email: [email protected]) agerar såsom Dealer Manager i samband med Erbjudandet och Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Att: Illia Vyshenskyi; Email: [email protected]; webbsida: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden) agerar såsom Tender Agent i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-11 08:57 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]