Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 oktober 2018 ett partiellt offentligt erbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77”) om att förvärva samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 mot betalning i nyemitterade stamaktier av serie D i SBB (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 12 december 2018.

SBB offentliggör idag att Bolaget fullföljer Erbjudandet. Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter fullföljande kommer att kontrollera cirka 94,30 procent av preferensaktierna i Karlbergsvägen 77 motsvarande cirka 13,81 procent av totalt antal aktier i Karlbergsvägen 77 och cirka 1,59 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. I samband med utbetalningen av vederlag till de innehavare av preferensaktier i Karlbergsvägen 77 som accepterat Erbjudandet kommer SBB emittera 6 376 342 nya stamaktier av serie D. Nyemissionen av stamaktierna av serie D inom ramen för Erbjudandet motsvarar en utspädning om 0,83 procent av totalt antal aktier i Bolaget och 0,24 procent av totalt antal röster i Bolaget. Utbetalning av vederlaget i Erbjudandet förväntas kunna påbörjas omkring den 17 december 2018.

I enlighet med vad som framgår av pressmeddelande från den 1 november 2018 har SBB ingått ett avtal om att förvärva samtliga stamaktier och aktieägarlån i Karlbergsvägen 77. Tillträde till stamaktierna och aktieägarlånet i Karlbergsvägen 77 förväntas ske den 17 december 2018. Som vederlag för stamaktierna och aktieägarlånet kommer SBB emittera 1 682 903 stamaktier av serie D. Efter tillträdet kommer SBB kontrollera cirka 99,17 procent av totalt antal aktier i Karlbergsvägen 77 och cirka 99,90 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. Så snart som möjligt efter tillträdet avser SBB att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Karlbergsvägen 77.

I samband med fullföljandet av Erbjudandet och utbetalning av vederlaget för stamaktierna och aktieägarlånet i Karlbergsvägen 77 kommer det totalt att emitteras 8 059 245 stamaktier av serie D i SBB, motsvarande ett värde om 249,84 MSEK baserat på det uppskattade värdet om 31,00 SEK per stamaktie av serie D i SBB. Detta motsvarar en utspädning om 1,05 procent av totalt antal aktier i Bolaget och 0,30 procent av totalt antal röster i Bolaget. Så som tidigare meddelats är första dag för handel för SBBs stamaktier av serie D på Nasdaq First North Premier den 14 december 2018.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Tel: 070 518 39 67
E-post: [email protected]

För mer information, se www.sbbnorden.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 18:30 CET.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SBB och Karlbergsvägen 77:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.