Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 (”Årsredovisningen”) på sin webbplats. SBB har i samband med arbetet med Årsredovisningen gjort en viss omarbetning av tidigare publicerade finansiella rapporter och nyckeltal för 2020 och 2021. Värdeförändringar fastigheter har justerats ner med 473 mkr och uppskjuten skatt upp med 68 mkr för 2021. Samtidigt justeras förvaltningsresultatet upp med 293 mkr. Nettoeffekten av omarbetningarna innebär att årets resultat minskar med 247 mkr till 25 601 mkr. Justeringen motsvarar cirka 1 procent av det tidigare kommunicerade resultatet.

Med anledning av den blankarrapport från Viceroy Research som publicerades i februari 2022 har SBB:s revisorer vid sin granskning av Årsredovisningen genomfört en omfattande genomlysning och kontrollerat samt dokumenterat varje påstående i blankarrapporten. Särskild vikt har lagts på värderingar och genomförda transaktioner under de två senaste räkenskapsåren. Granskningen har tagit mycket resurser i anspråk och har genomförts av ett utökat revisionsteam.

SBB har antagit en mer försiktig och konservativ bedömning av den redovisningsmässiga hanteringen av tilläggsköpeskillingar vid förvärv och försäljningar. Utöver denna omarbetning har bolaget gjort korrigering av felaktigheter i säkringsredovisningen och i redovisningen av uppskjuten skatt vilket bolaget noterade i samband med årsredovisningsarbetet.

Som en följd av ovan minskar värdeförändringar fastigheter med 473 mkr och uppskjuten skatt ökar med 68 mkr för 2021 jämfört tidigare rapporterat utfall. Samtidigt ökar förvaltningsresultatet med 293 mkr. Nettoeffekten av omarbetningarna innebär att årets resultat minskar från 25 849 mkr till 25 601 mkr och resultat per stamaktie A och B från 17,35 kronor till 17,17 kronor. Vidare minskar eget kapital som en följd av justeringarna från 83 832 mkr till 82 971 mkr. En komplett redogörelse för omarbetningarna av de finansiella rapporterna för 2020 och 2021 lämnas i Årsredovisningens not 30.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://corporate.sbbnorden.se/, samt i bifogad fil. En engelsk version av Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast den 6 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, Investor Relations och Hållbarhetsansvarig, [email protected]

 

Informationen är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-02 00:14 CET.