Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (”Erbjudandet”). SBB meddelade den 23 december 2019 att Erbjudandet förklarades ovillkorat och att acceptfristen förlängdes. Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 15 januari 2020. SBB meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter den förlängda acceptfristen som avslutades den 15 januari 2020 innehar totalt cirka 92,6 procent av de utestående aktierna och cirka 92,9 procent av rösterna i Hemfosa.
  • SBB har beslutat att förlänga acceptfristen för Erbjudandet till och med den 29 januari 2020 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Efter utgången av den initiala acceptfristen den 20 december 2019 kontrollerade SBB totalt 149 440 375 stamaktier och 9 087 963 preferensaktier i Hemfosa (motsvarande cirka 87,8 procent av de utestående aktierna och cirka 88,1 procent av rösterna i Hemfosa). Under den förlängda acceptfristen har 5 524 227 stamaktier och 566 264 preferensaktier i Hemfosa lämnats in i Erbjudandet (motsvarande cirka 3,4 procent av de utestående aktierna och cirka 3,3 procent av rösterna i Hemfosa). Därutöver har SBB på marknaden förvärvat 2 579 851 stamaktier i Hemfosa (till ett pris som inte överstiger priset i Erbjudandet) under den förlängda acceptfristen (motsvarande cirka 1,4 procent av de utestående aktierna och cirka 1,5 procent av rösterna i Hemfosa). Per idag innehar SBB därmed totalt 157 544 453 stamaktier och 9 654 227 preferensaktier i Hemfosa (motsvarande cirka 92,6 procent av de utestående aktierna och cirka 92,9 procent av rösterna i Hemfosa). SBB kan komma att förvärva ytterligare aktier i Hemfosa på marknaden.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till SBB förlängs acceptfristen ytterligare till och med den 29 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, vilkas accepter erhölls efter den 10 januari 2020, beräknas kunna påbörjas omkring den 23 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den nya förlängningen av acceptfristen, vilken avslutas den 29 januari 2020, beräknas kunna påbörjas omkring den 5 februari 2020.

Så som tidigare meddelats kommer val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna tillgodoses såvitt avser accepter som inkommit under den förlängda acceptfristen. Aktieägare i Hemfosa som valt att acceptera Erbjudandet under förlängningen kommer således i praktiken att erhålla grundvederlagsalternativet i Erbjudandet. Vidare bör noteras att med anledning av den utbetalning av utdelning på stamaktien och preferensaktien i Hemfosa med avstämningsdag 10 januari 2020 kommer kontantvederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

SBB förbehåller sig rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet inte rätt att återkalla sina accepter.

SBB har påkallat inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet. Vidare har Hemfosa, på begäran av SBB, ansökt om att handeln i Hemfosas aktier på Nasdaq Stockholm ska upphöra. Sista dag för handel i Hemfosas aktier på Nasdaq Stockholm kommer offentliggöras av Hemfosa efter att det fastställts av Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.