30 november 2022 kommunicerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) en ovillkorad försäljning avseende en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 mdkr med tilläggsköpeskillingar om upp till ytterligare 1,2 mdkr.

Affären genomförs i två delar där den första delen genomfördes idag, 18 januari 2023, varigenom SBB erhöll 6,6 mdkr i kontant betalning. Parternas ambition är att tillträda del två den 28 februari 2023, dock senast under det andra kvartalet 2023. Försäljningslikviden används till att minska skuldsättning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.