Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) meddelar idag sin avsikt att stoppa den beslutade utbetalningen av utdelning och istället senarelägga utbetalningstidpunkten till att infalla senast inför årsstämman 2024. Bolaget meddelar också att det inte kommer att genomföra den tidigare aviserade företrädesemissionen av stam  D-aktier om 2,63 miljarder kronor. SBB arbetar vidare med tidigare aviserade försäljningar i syfte att fortsätta stärka bolagets finansiella position. Åtgärderna enligt ovan syftar till att stärka bolagets likviditet.

SBB meddelade den 28 april 2023 avsikten att genomföra en företrädesemission av stam D-aktier i syfte att sänka bolagets skuldsättning och därigenom stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa en investment grade-rating. S&P meddelade tidigare idag att bolagets rating sänks till BB+ med "negativ outlook” med konsekvensen att räntor på bolagets skuld kommer att stiga. Marknadens reaktion därefter har omöjliggjort att framgångsrikt genomföra företrädesemissionen på avsedda villkor. Mot den bakgrunden har styrelsen istället beslutat att stärka likviditeten i bolaget genom att föreslå för en extra bolagsstämma att besluta om ett bemyndigande för styrelsen som möjliggör en senareläggning av utbetalning av utdelningar, i enlighet med vad som framgår nedan.

Senareläggning av tidpunkten för utbetalning av utdelning beslutad på årsstämman 2023

  • På årsstämman 2023 beslutades om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A- och Stam B-aktie att delas ut månadsvis, samt med 2 kronor per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsen avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma i syfte att justera utdelningsbeslutet på så sätt att tidpunkten för utbetalning av utdelning ska kunna senareläggas av styrelsen. Förslaget innebär att styrelsen ska ges möjlighet att besluta om avstämningsdag för utbetalning av utdelningen, vilket ska infalla senast i sådan tid att utbetalning har genomförts innan årsstämman 2024. Bolagets bedömning är i dagsläget att avstämningsdag och utbetalning kommer att infalla, oavsett aktieslag, strax innan årsstämman 2024. Årsstämman 2024 förväntas hållas i mitten av maj 2024.
  • Den extra bolagsstämman är planerad att hållas i början av juni 2023, och därmed kommer de planerade avstämningsdagarna för utdelning för Stam A- och Stam B-aktier den 9 maj 2023 och den 28 maj 2023 att infalla som planerat. Resterande avstämningsdagar för Stam A och Stam B, som skulle ha infallit månadsvis, och resterande avstämningsdagar för Stam D-aktier, som skulle ha infallit kvartalsvis, kommer under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och styrelsens efterföljande beslut om senareläggning av utdelning inte att infalla på aviserade datum utan istället senareläggas.
  • På årsstämman 2023 beslutades att ge aktieägare möjlighet att kunna välja att få sin utdelning i kontanter eller i en fordran som berättigar till kvittning av nyemitterade aktier i bolaget. Beslutet var villkorat av att styrelsen skulle finna det praktiskt genomförbart att erbjuda en sådan möjlighet, och förväntningen var att ett sådant erbjudande i så fall skulle presenteras under det tredje kvartalet 2023. Som en konsekvens av de justerade avstämningsdagarna för utdelning förväntas inte längre ett sådant förslag presenteras under det tredje kvartalet 2023.

Bolaget kommer inte att genomföra tidigare kommunicerad företrädesemission av stam D-aktier

  • Styrelsen i SBB meddelade den 28 april 2023 sin avsikt att genomföra en företrädesemission stam D-aktier vilken avsågs beslutas om under andra kvartalet 2023 med stöd av det bemyndigande som antogs vid årsstämman 2023.
  • Styrelsen meddelar i dag att den aviserade företrädesemissionen inte kommer att genomföras mot bakgrund av marknadens reaktioner och den negativa kursutvecklingen som omöjliggjort genomförandet av företrädesemissionen på de föreslagna villkoren.

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected].

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 22:55 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.