Hänvisning görs till den kombinerade erbjudandehandlingen och undantagsdokumentet daterat den 20 januari 2021 (”Erbjudandehandlingen” – enbart tillgänglig på engelska) avseende det frivilliga uppköpserbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA (”Entra”) som lämnats av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) (”Erbjudandet”). I enlighet med villkoren för Erbjudandet erbjuds aktieägare i Entra ett fast pris om 190 NOK för varje aktie i Entra, vilket levereras med 123,50 NOK kontant (65 procent av det totala vederlaget) och 66,50 NOK med nyemitterade stamaktier av serie B i SBB (35 procent av det totala vederlaget).

Erbjudandet är föremål för ett acceptansvillkor om minst 90 procent. SBB offentliggör härmed att acceptansvillkoret inte kommer att frånfallas av SBB, baserat på en allmän bedömning där SBB inte finner det tillräckligt attraktivt att emittera vederlagsaktier till nuvarande aktiekurs på SBB:s stamaktie av serie B utan att kunna realisera de synergier som acceptansnivån om 90 procent förutsatte. Med anledning av att ett flertal större aktieägare i Entra har meddelat att de inte kommer acceptera Erbjudandet förväntas villkoren för Erbjudandet inte kunna uppfyllas och Erbjudandet förväntas således inte kunna fullföljas.

Tillväxtmöjligheterna i Norge liksom Sverige, Finland och Danmark bedöms fortsatt vara mycket goda och SBB har flertalet aktiva dialoger avseende potentiella affärer på alla marknader. SBB är fast beslutna att fortsätta leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi och skapa aktieägarvärden genom fastighetsförvaltning och tre value-add-strategier i form av fastighetsutveckling, renoveringar / investeringar och transaktioner.

SBB:s planerade sekundärnotering av bolagets stamaktier av serie B på Oslobösen påverkas inte av beslutet, då det går i linje med bolagets nordiska profil att möjliggöra för fler aktieägare att ta del av bolagets värdeskapande.”Baserat på de tillväxtmöjligheter vi ser framåt i alla nordiska länder är det inte rätt att fullfölja Erbjudandet utan en acceptnivå om minst 90%, framför allt eftersom det skulle vara en dålig affär för våra aktieägare att som vederlag emittera nya B-aktier på nuvarande värdering. Med det sagt står vi fast vid vår syn att Entras befintliga portfölj innehåller flera fastigheter som passar in i SBB:s portfölj. Vi arbetar varje dag för att leverera resultat och värde för våra aktieägare,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Investor Relations hos SBB

Telefon: +46 702 51 66 89

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 8:00 (CET).