Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) en fullt garanterad nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). SBB meddelar att den slutliga sammanräkningen av Företrädesemissionen visar att 57 907 534 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 88,5 procent av de erbjudna stamaktierna av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter. 5 800 041 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 8,9 procent av de erbjudna stamaktierna av serie B, har tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Återstående 1 735 486 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 2,7 procent av de erbjudna stamaktierna av serie B, har tilldelats emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs SBB cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det prospekt SBB offentliggjorde den 25 november 2019. Meddelande om tilldelning av aktier, som ska registreras hos Euroclear Sweden och handlas på Nasdaq Stockholm, kommer omkring den 13 december 2019 att sändas till de som erhållit tilldelning av aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer SBBs aktiekapital att öka med 6 544 306,1 kronor från nuvarande 85 075 979,3 kronor till 91 620 285,4 kronor och det totala antalet aktier kommer öka med 65 443 061 stamaktier serie B från 850 759 793 till 916 202 854.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 19 december 2019. De nya stamaktierna av serie B beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 30 december 2019.

Rådgivare

Goldman Sachs International (”Goldman Sachs”) och J.P. Morgan Securities plc (”J.P. Morgan”) har agerat som Joint Global Coordinators, ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”), Citigroup Global Markets Limited (”Citigroup”), Deutsche Bank AG, London Branch (”Deutsche Bank”) och Kempen & Co N.V. (”Kempen”) som Joint Bookrunners och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) som Co-Managers. Vinge och Clifford Chance har agerat som legala rådgivare åt SBB och Shearman & Sterling och Hammarskiöld har agerat som legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Managers i samband med Företrädesemissionen.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, ABGSC, Citigroup, Deutsche Bank, Kempen, Danske och Nordea har agerat endast för SBB och inte för någon annan i samband med Företrädesemissionen, och ansvarar inte för att någon annan person än SBB får det skydd som erbjuds SBB eller för rådgivning i samband med Företrädesemissionen, i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande eller någon annan transaktion, arrangemang eller annat ärende som hänvisas till i detta pressmeddelande. Goldman Sachs, J.P. Morgan och Citigroup är auktoriserade av den så kallade Prudential Regulation Authority (”PRA”) och står under tillsyn i Storbritannien av PRA och den så kallade Financial Conduct Authority (”FCA”). Deutsche Bank AG är auktoriserad av tysk banklagstiftning (med Europeiska centralbanken som behörig myndighet) och Deutsche Bank AG, London Branch är vidare auktoriserad av PRA och är föremål för tillsyn från den Europeiska centralbanken och BaFin, Tysklands federala finansiella tillsynsmyndighet och är föremål för begränsad reglering av FCA och PRA.

Ytterligare information

Information om Företrädesemissionen finns tillgänglig på: www.sbbnordeninfo.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 22:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SBB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SBB har endast skett genom det prospekt som SBB offentliggjorde den 25 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Inga aktier eller andra värdepapper i SBB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i Förenta staterna.