• Söderport Fastigheter har träffat avtal om en revolverande kreditfacilitet om 3 000 mkr
  • Faciliteten löper till 2020 och tillhandahålls av Swedbank
  • 2 100 mkr kommer att användas för refinansiering av existerande kreditfacilitet
  • Faciliteten skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av Söderportkoncernen och reducerar samtidigt den finansiella risken för bolaget

Söderport Fastigheter, vilket Hemfosa Fastigheter äger till lika delar med Sagax, har idag träffat avtal om en revolverande kreditfacilitet med Swedbank. Faciliteten uppgår till 3 000 mkr och har en löptid till den 15 april 2020.

2 100 mkr kommer att användas för refinansiering av en existerande kreditfacilitet. Resterande del av faciliteten skapar förutsättningar för förvärv av fastigheter i enlighet med Söderportkoncernens strategi. Vidare minskar den finansiella risken då kapitalbindningen för 65 procent av Söderport­koncernens räntebärande skulder förlängs från ett år till drygt fem år.

Under årets första nio månader redovisade Söderportkoncernen ett förvaltningsresultat om 143 mkr. Söderportkoncernen ägde per 30 september 45 fastigheter med ett externt bedömt marknadsvärde om 4 950 mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80